പ്രതീക്ഷ…

ചിറകു വീശി പാറിയെത്തി
ജീവനേകി പറന്നുയർന്നു
നിറങ്ങൾ പാകിയ കിനാവായി
സൂര്യനേകുമോരു വെളിച്ചമായി
ആതിര തൻ തൂനിലാവായി
മിന്നിത്തിളങ്ങുമീതാരമായി
പൂക്കളിൽ നിറയും തേൻ തുള്ളിയായി
ചെറുചാറ്റലായി പെയ്യുമീ മഴത്തുള്ളിയായി
തിരതല്ലിയാർത്തലയ്ക്കും കടലായി
മന്ദമായി ഒഴുകുമാ തെന്നലായി
കാറ്റിലാടുന്ന പൂക്കളായി
ജീവൻ തുടിക്കുമാ മുകുളമായി
വരണ്ടു വിണ്ടൊരു ഭൂമിതൻ നെറുകയിൽ
ആദ്യ മാരി തന്‍ ചെറു തുള്ളിയായി
പിറന്നു വിണ കുഞ്ഞിൻ കരച്ചിലായി
പ്രതീക്ഷകൾ ഇങ്ങനെ ഏറെയായി…

ശ്രീകുമാരി
ടീച്ചർ
ഷാർജ ചാപ്റ്റർ

0 Comments

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content