കുഞ്ഞിക്കിളിയുടെ പാട്ട്

ഒറ്റക്കു പാടുന്ന കുഞ്ഞിക്കിളി
എങ്ങുപോയ് എങ്ങുപോയ് കൂട്ടരെല്ലാം

എന്തിനാണെന്നുമീ വിഷാദഭാവം
കൂട്ടുകൂടാനായി വരട്ടെ ഞാനും

പാട്ടിലലിയാനായി ചേർന്നിടട്ടെ
ഞാനുമീ ഭൂവിതിൽ ഒറ്റക്കല്ലേ..

പങ്കിടാം സന്താപ സന്തോഷങ്ങൾ,
ശ്വാസംനിലക്കും നിമിഷത്തോളം.

ആരോരുമില്ലാത്ത നമ്മൾ രണ്ടും
അരുമയായ് ഒന്നിച്ചുയാത്രചെയ്യാം

നമ്മൾതൻ ജീവിതം നമ്മളല്ലോ
അന്യർ തൻ മതത്തിനെന്തു കാര്യം

എല്ലാം ശ്രവിച്ചൊരു കുഞ്ഞിക്കിളി
ശ്രുതിമാറ്റി പാടിയാ വിഷാദ ഗാനം

പുഞ്ചിരിയോടവർ ചേർന്നു പാടി
ശ്രവ്യ മനോജ്ഞമാം യുഗ്മ ഗാനം

സുനിത സോമൻ
അധ്യാപിക
തിഡിക്കെ നഗർ സെന്റർ
നാസിക്ക്

0 Comments

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content