മോഹങ്ങള്‍

ചിത്രശലഭമേ ചിത്രശലഭമേ
നിന്നുടെ വർണശബളമായ
ചിറകുകൾ എനിക്കുതരുമോ ?
നിന്നെപ്പോലെ പാറിപറന്നു
പൂക്കളിൽനിന്ന് തേൻകുടിക്കാൻ,
മരക്കൊമ്പിൽ ഊഞ്ഞാലാടാൻ മോഹം
പാറി പറന്നു മനോഹരമായ
കാഴ്ചകൾ കാണാൻ മോഹം
വർണ ചിറകുകൾ വീശി നൃത്തമാടാൻ
മോഹം അങ്ങിനെ കുറേ മോഹങ്ങൾ…

അദിതി അജയ്
ഷാര്‍ജ മേഖല

0 Comments

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content