ആകാശം കടൽ പട്ടങ്ങൾ
അമന്റെ വായനാമുറി ഭാഗം 1

ആര്‍. തുഷാര എഴുതിയ ആകാശം കടല്‍ പട്ടങ്ങള്‍ എന്ന നോവലിന്‍റെ വായനാനുഭവം

5 Comments

T Riju November 11, 2021 at 11:13 am

അമൻ 😍❤👍

Sameer November 12, 2021 at 4:10 am

Aman love

Sameer November 12, 2021 at 4:10 am

Love

Manju santhosh November 18, 2021 at 3:42 pm

അമൻ,😍😍😍

Manju Santhosh November 18, 2021 at 3:44 pm

അമൻ😍😍😍

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content