അരിയില്ലാഞ്ഞിട്ട്: ഏകാംഗാഭിനയം

വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധര മേനോന്‍ രചിച്ച അരിയില്ലാഞ്ഞിട്ട് എന്ന കവിതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഏകപാത്രാഭിനയം

സ്ക്രിപ്റ്റ്‌: ഡോ ശശി.എം.ടി.
അരങ്ങിൽ : പുഷ്പലത സി.കെ.

0 Comments

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content