ഉത്സവപ്പിറ്റേന്ന്അക്കിത്തം

മഹാകവി അക്കിത്തം രചിച്ച ഉത്സവപ്പിറ്റേന്ന് എന്ന കവിത പാടി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നര്‍ത്തകി സൗമ്യ സുകുമാരന്‍

0 Comments

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content