ഹായ് പട്ടം!

കണിക്കൊന്ന മാതൃക ക്ലാസ്

2 Comments

T P Mohandas, Pune September 14, 2021 at 10:58 am

Very well presented. This kind of efforts are very useful and required for every lesson in all our courses.
Both the students and the teachers will find such presentations attractive, interesting and useful. A fine guideline and teaching material for teachers. Of course, every teacher has the option to supplement the video with one’s own contributions/ creativity, especially to suit one’s own students and local conditions.
Kindly continue to ensure availability of outstanding, imaginative and experienced teachers, so that both students and teachers will enjoy these exposures and will be looking forward for more.
Many thanks!
t pmohandas, Pune

K.Damodaran December 10, 2021 at 11:35 am

ഹായ് പട്ടം

ഉണ്ണി മാഷ് വളരെ നന്നായി
ക്ലാസ്സ് അവതരിപ്പിച്ചു.
അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
ഇടക്കിടെ വന്നു പോകുന്ന കുഞ്ഞു മൈന കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടും

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content