പൊട്ടന്‍ തെയ്യത്തിന്റെ തോറ്റം പാട്ട്


ഗായകന്‍-ജയചന്ദ്രന്‍ കടമ്പനാട്

 

പൊലിക പൊലിക പൊലിക ദൈവമേ…
പൊലിക പൊലിക പൊലിക ദൈവമേ…

 

 

 

 

0 Comments

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content