ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ

ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ അഞ്ചുണ്ടേ
ചൊല്ലിത്തരാം കേട്ടോളൂ…
പയർ വയർ കയറിലുണ്ട്
‘ എന്ന അക്ഷരം
കൺ വിൺ മണ്ണിലുണ്ട്
‘ എന്ന അക്ഷരം
മുൻ പിൻ നിന്നിലുണ്ട്
‘ എന്ന അക്ഷരം
കാൽ വാൽ പാലിലുണ്ട്
‘ എന്ന അക്ഷരം
വാൾ താൾ തോളിലുണ്ട്
‘ എന്ന അക്ഷരം
ചില്ലക്ഷരം അഞ്ചുമിങ്ങനെ
ചൊല്ലിത്തരാം കേട്ടോളൂ…

ശാന്താലയം ശ്രീകുമാർ

0 Comments

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content