മഴ

ഒരു തുള്ളി, പല തുള്ളി പെയ്‌തപ്പോൾ മഴയായി
മഴയൊന്നു തോർന്നപ്പോൾ തൊടിയാകെ പുഴയായി
ഒരു പുഴ, പല പുഴ ചേർന്നപ്പോൾ നദിയായി
ഒരു നദി, പല നദി ഒഴുകുന്നൊരു കടലായി
ഒരു കടൽ, നിറ കടൽ, തിരയിളകും നീരാഴി
ഒരു തിര, പലതിര മെയ് ചേർന്നുലഞ്ഞിട്ടു
ഒരു ചെറു വെയിലിന്റെ കൈ പിടിച്ചുയരാനായ്
ഒരു ജലബാഷ്‌പമായ് വാനിൽ പറന്നങ്ങു
ഒരു ഹിമകണികയായ് ഇരുളുന്നു മാനത്തു
ഒരു ചെറു കാറ്റിൻ പരിഭവം കേട്ടപ്പോൾ
ഒരു ചാറ്റൽ മഴയായ് പിന്നെയും പെയ്യുന്നു…

ഒരു തുള്ളി പല തുള്ളി പുതുമഴ പെയ്തപ്പോൾ
ഒരു തരി മണ്ണ് കുതിർന്നു പൂമണമായി
ഒരു മരം പൂമരം കാറ്റൊന്നുലച്ചപ്പോൾ
പൂമഴ, തേന്മഴ, മരമാകെ പെയ്യുന്നു
ഒരു മരം പല മരം ചേരുമ്പോൾ ഒരു വനം
പാടിയുണർത്താനായി ഒരു കിളി പൈങ്കിളി
മറുവിളി കൂകുമിണക്കിളിക്കായിതാ
തളിരില കൈകളാൽ വിടരും മറക്കുട

ഒരു തുള്ളി, പല തുള്ളി പ്രണയം പെയ്‌തപ്പോൾ
തോരാതെ നിന്നൊരീ കണ്ണീർ മഴ
ഒരു ചെറു ചിരിയിൽ നീ മഴയായി പെയ്‌തപ്പോൾ
മനമാകെ കുളിരായ് ഞാൻ മാനത്തു മഴവില്ലായ്

സീമ ടീച്ചർ, നോർവേ

0 Comments

Leave a Comment

Skip to content