കൂട്ടുകാരി

(കേൾക്കുവാനായി താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)

 

സ്നേഹം

(കേൾക്കുവാനായി താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)

 

പെണ്ണുടൽ

(കേൾക്കുവാനായി താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)

 

രചന, ആലാപനം: വിമൽ വാസുദേവ്, ഖത്തർ

 

0 Comments

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content