ചിറകൊടിഞ്ഞുള്ളൊരീ കാട്ടുപക്ഷി

സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ ‘ഒരു പാട്ട് പിന്നെയും’ എന്ന കവിതയുമായി ഫോക്, കുവൈറ്റ് മലയാളം മിഷൻ പഠനകേന്ദ്രത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി.

0 Comments

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content