ഒറ്റയ്ക്ക്

സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ ‘ഒറ്റയ്ക്ക്’ എന്ന കവിതയുമായി ഫോക്, കുവൈറ്റ് മലയാളം മിഷൻ പഠനകേന്ദ്രത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി.

0 Comments

Leave a Comment

FOLLOW US