ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് കുട്ടികൾ. അവരുടെ മനസികമായ വികാസത്തിനും പിന്നെ ഊർജ്ജസ്വലതയുള്ള മിടുക്കരായി അവരെ വളർത്താനും ഈ കോവിഡ് കാലം എങ്ങനെ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റായ സന്തോഷ് ശിശുപാൽ.

 

0 Comments

Leave a Comment

FOLLOW US