വ്യത്യസ്‌മായൊരു വില്ലടിച്ചാം പാട്ട്

മലയാളം മിഷൻ തെലങ്കാന ചാപ്റ്റർ ഖാനപ്പൂർ മേഖലയിലെ കുട്ടികളായ വർഷ, ഹർഷ, നന്ദിത, വന്ദന, വൈഷ്ണവ്, ഉജ്ജ്വെൽ, ഉത്തര എന്നിവർ അവതരിപ്പിച്ച വില്ലടിച്ചാം പാട്ട് കാണാം.

0 Comments

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content