‘ആര് ഞാനാകണം?’ – കവിതയുമായി ദേവു കൃഷ്ണ

അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഇറ്റാനഗർ മലയാളം മിഷൻ വിദ്യാർത്ഥിനി ദേവു കൃഷ്ണ കവിത ആലപിക്കുന്നു. കവിതയുടെ പേര് ‘ആര് ഞാനാകണം?’

1 Comment

Akshitha Divadas May 15, 2020 at 11:19 am

Hi Devu.. it’s beautiful

Leave a Comment

FOLLOW US