ശാരീരിക അകലം സാമൂഹിക ഒരുമ – കോവിഡിനെ തുരത്താൻ കുട്ടിക്കൂട്ടം

താരാപ്പൂർ മലയാളി സമാജത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന പഠന കേന്ദ്രത്തിലെ പതിനാല് കുട്ടികൾ അകലാതെ അകലെ നിന്ന് എടുത്ത കോവിഡ് 19 ബോധവത്കരണ സന്ദേശം

1 Comment

sudeep May 11, 2020 at 1:34 pm

Super Tarapur Malayalee Samajam

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content