കോവിഡ് സന്ദേശ കാർഡുകളൊരുക്കി അനഘ

താരാപൂർ മലയാളി സമാജം പഠനകേന്ദ്രത്തിലെ സൂര്യകാന്തി വിദ്യാർത്ഥിയായ അനഘ നായർ പൂക്കാലത്തിലത്തിനായി വ്യത്യസ്തമായൊരു കോവിഡ് പ്രതിരോധ സന്ദേശമൊരുക്കിയിരിക്കയാണ്. കണ്ടു നോക്കൂ..

0 Comments

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content