മഞ്ഞക്കിളി

മുറ്റത്തെ മൂവാണ്ടന്‍
മാവിന്‍റെ ചില്ലയില്‍
മഞ്ഞക്കിളിയൊരു കൂടു വെച്ചു

മാരി പൊഴിഞ്ഞപ്പോള്‍
മാനം തണുത്തപ്പോള്‍
മഞ്ഞക്കിളി തൂവല്‍ മെത്തയിട്ടു

മകരം പിറന്നപ്പോള്‍
മൂവാണ്ടന്‍ പൂത്തപ്പോള്‍
മഞ്ഞക്കിളി മൂന്ന് മുട്ടയിട്ടു

മകരം മറഞ്ഞപ്പോള്‍
മാനം തെളിഞ്ഞപ്പോള്‍
മഞ്ഞക്കിളിക്കുഞ്ഞ് കൂട്ട് വന്നു

മീനം പിറന്നപ്പോള്‍
മൂവാണ്ടന്‍ മൂത്തപ്പോള്‍
മഞ്ഞക്കിളി മൂളിപ്പാട്ടു പാടി

മീനം മറഞ്ഞപ്പോള്‍
മാനം കരിഞ്ഞപ്പോള്‍
മഞ്ഞക്കിളിയും വിയര്‍ത്തൊഴുകി

മേടം പിറന്നപ്പോള്‍
മാങ്ങ പഴുത്തപ്പോള്‍
മഞ്ഞക്കിളികള്‍ വിരുന്നു വന്നു

മേടം മറഞ്ഞപ്പോള്‍
മാനം കറുത്തപ്പോള്‍
മഞ്ഞക്കിളിയെങ്ങോ പോയ് മറഞ്ഞു.

ജോഷി തയ്യില്‍, താരാപ്പൂര്‍

0 Comments

Leave a Comment

FOLLOW US