മണ്ണ്

ഒരു പിടിമണ്ണ്
വിശപ്പകറ്റുമെ
ന്നുണ്ണിക്കായ്
ഒരു പിടിവറ്റിന്,

വകയോര്‍ത്തു
മണ്ണിന്‍റെമാറിലാ-
പെണ്ണിന്‍റെരോദനം
മണ്ണായിതീരിലും,

മായുമോമാളോരേ
ഹൃദയം തകരുമോ-
രോകഥക്കു നാമാറാടി
മണ്ണിലടിയുംവരെ
മൂകസാക്ഷി!

സ്മിതഎസ് നായര്‍, ഉമര്‍ഗാവ്

0 Comments

Leave a Comment

FOLLOW US