കുട്ടികളിലെ പിടിവാശി എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം ?

പിടിവാശി കാണിക്കാത്ത കുട്ടികൾ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. അധികമായാൽ അമൃതും വിഷമാണെന്ന് പറയണ്ടല്ലോ. പിടിവാശി കൂടതലായ കുട്ടികളിലെ ഈ നിർബന്ധിത ബുദ്ധി എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്ന് ഈ ലക്കത്തിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാം….

 

 

 

സന്തോഷ് ശിശുപാൽ

Tags: ,

0 Comments

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content