രിമിതികളെ ഓർത്ത് തളർന്നു പോകാതെ ഉന്നത ലക്ഷ്യത്തിലെത്തണം എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ കടമ്പകൾ നടന്നു കയറിയ അരുണിമ സിൻഹയെ കുറിച്ച് കൂട്ടുകാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അരുണിമയുടെ ആത്മകഥ പൂക്കാലം കൂട്ടുകാർക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു…

0 Comments

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content