കുഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ രണ്ട് കുറുംകഥകളാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് കഥകൾ അവസാനിക്കുന്നതെന്ന് ചേർത്തിട്ടില്ല. എന്തായിരിക്കും അവസാനമെന്ന് കൂട്ടുകാർ ആലോചിക്കൂ. എന്നിട്ട് pookalam.mm@gmail.com ലേക്ക് എഴുതൂ. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവ അടുത്ത ലക്കത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

0 Comments

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content