നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അയക്കുന്നതു പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് മലയാളം മിഷന്റെ പഠന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും. ആട്ടവും പാട്ടും മാത്രമല്ല, ഭാഷാ പഠനത്തിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർവ്വതോന്മുഖമായ വികാസം സാധ്യമാക്കുന്ന പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു തുടർച്ച ആവശ്യമാണ്. അതു കൊണ്ട് തന്നെ പഠനകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക്  വിദ്യാർത്ഥികൾ മുടങ്ങാതെ എത്തേണ്ടതുണ്ട്, എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് മലയാളം മിഷൻ രജിസ്ട്രാർ M. സേതുമാധവൻ സംസാരിക്കുന്നു.

2 Comments

Mohan Kumar K S September 30, 2018 at 2:49 am

മലയാളം മിഷന്റെ പ്രചാരണം ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് താത്പര്യപ്പെട്ടുകൊളളുന്നു. പൂക്കാലം മലയാളം മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ മാത്രമാവും ശ്രദ്ധിക്കുക . എം സേതുമാധവൻ സർ ഈ ലക്കത്തിലാണ് പറഞ്ഞതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരണം. ഈ വർഷത്തെ പഠനോത്സവവും അതിന്റെ വിജയവും കൂടുതൽ ആളുകളിൽ എത്തണം. അതിന് ദൃശ്യമാധ്യമ സഹായം അത്യന്താപേക്ഷികമാണ്. പൂക്കാലത്തിന്റെ പരിമിതി കടക്കുവാനാവണം.
എന്ന്
മോഹൻ കുമാർ കെ എസ്
മലയാളം മിഷൻ മുബൈ ചാപ്ററർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്

Bindu Jayan October 13, 2018 at 5:27 am

ഇത്തരം പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ കുട്ടികളുടെ മാനസിക നിലവാരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വികാസം കൂടാതെ ഓരോ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളീലൂടെ കുട്ടികൾ കൈവരിക്കുന്ന സ്വയംപര്യാപ്തത , ഇതെല്ലം രക്ഷിതാക്കൾ മനസിലാക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു . മലയാള മിഷന്റെ പഠനരീതി കുട്ടികളുടെ അക്കാദമിക് തലത്തിലും വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു എന്ന് ഇത്രനാൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് .

” ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്വയം ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു എന്ന ചില രക്ഷിതാക്കളുടെ മറുപടിയിൽ നിന്നും ”

ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ” ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലയ്സർ ” തന്നെയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും .

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content