മലയാളം വായിക്കുമ്പോഴും എഴുതുമ്പോഴും നമ്മൾ വരുത്താറുള്ള ചില സ്ഥിരം തെറ്റുകളുണ്ട്. അത്തരം തെറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് വട്ടപ്പറമ്പിൽ പീതാംബരൻ മാസ്റ്റർ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നത്.

1 Comment

Bindu July 19, 2018 at 6:23 pm

Gr8

Leave a Comment

FOLLOW US