മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ‘മുടിചൂടാമന്നൻ ‘ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന എം.റ്റി.വാസുദേവൻ നായരുടെ നാലുകെട്ട് എന്ന നോവൽ വായിച്ച അനുഭവം പങ്കിടുന്നു എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരി ആർച്ച

0 Comments

Leave a Comment

FOLLOW US