അകം എന്ന വാക്കിനെയാണ് ഇക്കുറി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അകം എന്നാൽ ഉൾവശം എന്നർത്ഥം…എന്തൊക്കെയാവാം അകം എന്ന വാക്കിന്റെ നാനാർത്ഥങ്ങൾ? പ്രയോഗങ്ങൾ? വാക്കിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എഴുത്തുകാരിയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകയുമായ ധന്യാ ലാൽ

0 Comments

Leave a Comment

FOLLOW US