മലയാളം എന്ന വാക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി?

നമ്മളെങ്ങനെയാണ് മലയാളികൾ ആയത്? ഭാഷക്ക് പേര് വരുന്ന വഴിയെ കുറിച്ചും മലയാളം എന്ന വാക്ക് വന്ന വഴിയെ കുറിച്ചും കവിയും  ഭാഷാപണ്ഡിതനുമായ വി.മധുസൂദനൻ നായർ സംസാരിക്കുന്നു.

2 Comments

KVS Nelluvai March 24, 2018 at 10:24 am

Manoharam

Bindu Jay April 17, 2018 at 6:38 am

നന്ദി സർ

Leave a Reply to Bindu Jay Cancel reply

FOLLOW US