ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളിൽ സ്വത്വ ബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നത്….  എന്റെ മലയാളത്തിൽ ഭാഷയെ കുറിച്ച് കവിയും ഗാന രചയിതാവുമായ റഫീഖ് അഹമ്മദ് പൂക്കാലം കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കുന്നു

0 Comments

Leave a Comment

FOLLOW US