പോരാട്ടങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഒരു മനുഷ്യാവകാശദിനം കൂടി

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ  നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം ഡിസംബർ 10 നാണ് മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. 1948 ഡിസംബർ 10 നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. നടനും എഴുത്തുകാരനുമായ വി.കെ. ശ്രീരാമൻ  മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കായി ലോകമെമ്പാടുo നടന്ന പോരാട്ടങ്ങളെ ഓര്‍ക്കുന്നു.

 

0 Comments

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content