എന്റെ കേരളം

സമുദ്രതീരത്തിന്നരികത്തൊരു
പച്ചപ്പുതപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞൊരു
മലഞ്ചെരിവിൽ ഒരു നാടുണ്ട്
കേരളമെന്നൊരു നാടുണ്ട്
കാട്ടാറുകളുടെ കളകള സംഗീതം
ഇളംതെന്നലിലാടുന്ന
ഇലകളുടെ ഈണം
കിളികൾതൻ കളകൂജനം കേട്ടുണരും
ശബ്ദമുഖരിതമായ വനങ്ങളും
ചാഞ്ചാടിയാടുന്ന വയലേലകളിൽ
നെൽച്ചെടിമണികൾ കൊത്തിപ്പെറുക്കും
വെള്ളക്കൊക്കുകളെ കാണുവാൻ
എന്തുരസമെന്തൊരാനന്ദം

കാർത്തിക് നമ്പൂതിരിപ്പാട്

5 Comments

Kerala Social & Cultural association.Bahrain February 2, 2018 at 4:49 am

Good

Bindu jayan February 13, 2018 at 7:09 pm

congratulations Karthik

KVS Nelluvai March 24, 2018 at 10:15 am

Good. Read more and write more..

Sreedharan April 26, 2018 at 11:01 am

We are proud of you Karthik.

Mony PK June 17, 2019 at 1:17 am

Nothing to say more. Beautiful…

Leave a Comment

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Share in WhatsApp
Skip to content