ഛാത്രവിലാപം

തന്റെ ജീവിതത്തിൽ കോവിഡ് മൂലമുണ്ടായ പ്രതിസന്ധികൾ ഒരു കവിതയായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ദർശന മനോജ്. ദർശന താമ്പരം മലയാളം മിഷൻ പഠനകേന്ദ്രത്തിലെ നീലക്കുറിഞ്ഞി വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്.

0 Comments

Leave a Comment

FOLLOW US