ഒന്നാനാം കൊച്ചുതുമ്പി .. എന്റെ കൂടെ പോരുമോ നീ… എന്ന കവിത കൂട്ടുകാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകില്ലേ? കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിനോദപ്പാട്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് ഈ കവിത. എഴുതിയതാരെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

 

ഒന്നാനാം കൊച്ചുതുമ്പി

ഒന്നാനാം കൊച്ചുതുമ്പി ,
എന്റെ കൂടെ പോരുമോനീ ??
നിന്റെ കൂടെ പോന്നാലോ ,
എന്തെല്ലാം തരുമെനിക്ക് ??
കളിപ്പാനോ കളംതരുവേൻ,
കുളിപ്പാനോ കുളംതരുവേൻ.
ഇട്ടിരിക്കാൻ പൊൻതടുക്ക്‌,
ഇട്ടുണ്ണാൻ പൊൻതളിക ,
കൈ കഴുകാൻ വെള്ളിക്കിണ്ടി ,
കൈതോർത്താൻ പുള്ളിപ്പട്ട്‌.
ഒന്നാനാം കൊച്ചുതുമ്പി ,
എന്റെ കൂടെ പോരുമോ നീ ?

 

0 Comments

Leave a Comment

FOLLOW US