യുദ്ധത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഇക്കുറി പൂക്കാലം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 2014-ൽ മൈക്കൽ ഹസനാവിഷ് സംവിധാനം ചെയ്ത ദ സെർച്ച് എന്ന സിനിമ, യുദ്ധം നശിപ്പിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്നു. കുട്ടികളുടെ സിനിമയുമായി അനന്തര.എസ് വീണ്ടും

1 Comment

Bindu Jayan December 17, 2018 at 6:26 pm

Anandara … presentation is good

Leave a Comment

FOLLOW US