അ… അമ്മ

അമ്മയെന്നാദ്യം മൊഴിഞ്ഞു
ആദ്യം അരിയിൽ കുറിച്ചു
ഇമ്പത്തിൽ ‘അ ‘ ‘ആം ‘ മൊഴിഞ്ഞു
ഈണത്തിൽ ‘ക’ ‘ഖ ‘ പഠിച്ചു
ഉമ്മ തന്നമ്മയും ചൊല്ലി
ഊനം കൂടാതെ വളരാൻ
ഋതുക്കളൊളിയിട്ടു പോയി
ഋതുദേവനെന്നെ തഴുകി
എന്നോമൽ കാന്തി വളരാൻ
ഏറെയും പ്രാർത്ഥന ചെയ്തു
ഐരാവതത്തിനെ കാട്ടി
ഒപ്പം നന്ദിനി പശുവിനെ കൂട്ടി
ഓരോ കഥകളും ചൊല്ലി
ഔവ്വനിയൊക്കെയും കാട്ടി
അംബുജമാണെന്റെ ‘അമ്മ
ആരാലും സ്നേഹിക്കുമമ്മ

വിജയകുമാർ
Delhi
9868772163

4 Comments

ലക്ഷ്‌മി February 23, 2018 at 6:14 pm

അമ്മ എന്ന കവിത വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അമ്മ എന്ന സത്യത്തിന്റെ നേർമുഖം കാട്ടി തരുവാൻ ഈ കവിതക്കു കഴിയുന്നുണ്ട്‌. അമ്മയെ സ്‌നേഹിക്കുന്ന അമ്മയുടെ മനസ്സു തിരിച്ചറിയുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഈ കവിത ഹൃദൃമായ അനുഭവമായിരിക്കും. വീണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ അർത്ഥപൂർണ്ണമായ കവിതകളെഴുതാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന്‌ ആശംസിക്കുന്നു.

Suresh Delhi February 24, 2018 at 10:02 am

അമ്മ എന്ന സത്യം ….
ലളിതസുന്ദര … വരികൾ.
അഭിനന്ദനങ്ങൾ ….

KV PANICKER March 9, 2018 at 5:39 pm

നന്നായിട്ടുണ്ട്, ആശംസകൾ …………………

Bindu jayan April 11, 2018 at 5:35 am

നന്നായിട്ടുണ്ട് സർ .
ഇഷ്ടം

Leave a Comment

FOLLOW US