സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റോറി

 

അക്കിത്തം സ്‌മരണ

 

മലയാളത്തിന്റെ മഹാകവി ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവ് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിക്ക് പ്രണാമമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഈ കുറിപ്പ് തുടങ്ങട്ടെ. ആനന്ദമാണ് കവിത എന്ന് എല്ലായ്‌പ്പോഴും കവി കരുതിയിരുന്നു. അച്ഛൻ അക്കിത്തം വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സംസ്‌കൃത ജ്ഞാനവും അമ്മ പാർവതി അന്തർജനം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്ന തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ കൃതികളും തന്റെ കാവ്യാസ്വാദനവും വാസനയും വർധിപ്പിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിത്രകലയിൽ നല്ല താൽപര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു.