പ്രിയ പൂക്കാലം കൂട്ടുകാരേ,

 

അതിജീവിക്കുന്ന കേരളത്തിന് മലയാളം മിഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളൊരുക്കുന്ന  ചങ്ങാതി കുടുക്കയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഡയറക്ടർ സുജ സൂസൻ ജോർജ്ജ്.

 

പ്രളയ മേഖലയിൽപ്പെട്ട നിരവധി കുട്ടികൾ, അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ, പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഒക്കെ ഒഴുകി പോവുകയോ നശിക്കുകയോ ചെയ്തു. എന്തിന് സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ തന്നെ നശിച്ചു. ചങ്ങാതി കുടുക്കയിലൂടെ മലയാളം മിഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളും തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൈത്താങ്ങാവണം.